Tổng đài KX-TDA100D

Card 16 máy nhánh KX-TDA1176

Card 24 máy nhánh KX-TDA1178

Card 8 trung kế KX-TDA1180

Card mở rộng 8 trung kế KX-TDA1186