Voicesoft

Card ghi âm điện thoại 08 lines, VSP-08

3.350.000 đ

Card ghi âm điện thoại 32 lines, VSP-32

10.850.000 đ

Card ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 8 lines, VSG-08

9.646.000 đ

Máy ghi âm và trả lời tự động VSP-02I

4.790.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

1.100.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 4 lines, VSP-04U

2.620.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 8 lines, VSP-08U

3.650.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 16 lines, VSP-16U

6.190.000 đ

Máy ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 2 lines, VSG-02

1.990.000 đ

Card ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 16 lines, VSG-16

15.015.700 đ

Card ghi âm E1 PRI 30B+D, VSE1

34.371.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 8 lines, VSA-08

16.505.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 16 lines, VSA-16

19.825.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 32 lines, VSA-32

26.919.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 48 lines, VSA-48

28.319.000 đ

1 2