Voicesoft

Card ghi âm điện thoại 08 lines, VSP-08

3.948.000 đ

Card ghi âm điện thoại 32 lines, VSP-32

11.562.000 đ

Card ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 8 lines, VSG-08

9.870.000 đ

Máy ghi âm và trả lời tự động VSP-02I

4.512.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

958.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 4 lines, VSP-04U

3.102.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 8 lines, VSP-08U

3.948.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 16 lines, VSP-16U

6.204.000 đ

Máy ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 2 lines, VSG-02

1.833.000 đ

Card ghi âm E1 PRI 30B+D, VES1

39.480.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 8 lines, VSA-08

18.048.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 16 lines, VSA-16

21.629.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 32 lines, VSA-32

29.412.000 đ

Máy ghi âm điện thoại độc lập 48 lines, VSA-48

30.991.000 đ

1 2