sản phẩm tiêu biểu

Máy ghi âm và trả lời tự động - AR120 (DUET)

Máy ghi âm và trả lời tự động - AJ2L

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

Máy ghi âm điện thoại 8 lines, VSP-08U

Máy ghi âm điện thoại 16 lines, VSP-16U

Card ghi âm điện thoại Digital Panasonic 16 lines, ZS-D5016

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS16

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS8

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS4

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS1