Tổng đài KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Card nguồn KX-TDA0103

Card nối khung phụ KX-TDA6110

Card KX-TDA6111

Card 16 trung kế KX-TDA6181

Card 16 máy nhánh KX-TDA6174

Card 8 máy nhánh hỗn hợp KX-TDA0170

KX-TDA 6178 Card 24 nhánh Analog