Tổng đài KX-TES824

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Card mở rộng 8 máy nhánh KX-TE82474

Card 2 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82480

Card 3 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82483

KX-TE82491 Card Disa 1 kênh