Microphone chuyên nghiệp

MICRO ĐƠN HƯỚNG - SM1 U

MICRO ĐƠN HƯỚNG - SM1 ULE

MICRO ĐA HƯỚNG - SM1 P

MICRO ĐA HƯỚNG, DẤU KÍN - SM1 PH

BỘ KHUẾCH ĐẠI MICRO - SM1-PA

BỘ KHUẾCH ĐẠI MICRO - SM1 PAP

MICRO ĐA HƯỚNG - SM1 CF

MICRO ĐA HƯỚNG ML1 - TRCF

MICRO ĐA HƯỚNG ML1-TD

MICRO ĐA HƯỚNG - SM1 LE

MICRO ĐA HƯỚNG - SM1 LE2

MICRO ĐA HƯỚNG - SM1 PE