Voicesoft

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

Máy ghi âm điện thoại 8 lines, VSP-08U

Máy ghi âm điện thoại 16 lines, VSP-16U

Máy ghi âm và trả lời tự động VSP-02I

Máy ghi âm điện thoại độc lập 8 lines, VSA-08

Máy ghi âm điện thoại độc lập 16 lines, VSA-16

Máy ghi âm điện thoại độc lập 32 lines, VSA-32

Máy ghi âm điện thoại độc lập 48 lines, VSA-48

Máy ghi âm điện thoại độc lập 64 lines, VSA-64

Máy ghi âm điện thoại độc lập 80 lines, VSA-80

Máy ghi âm điện thoại độc lập 96 lines, VSA-96

Máy ghi âm điện thoại độc lập 128 lines, VSA-128

1 2