Tổng đài - Điện thoại

Voip Gateway S400

Voip Gateway S800

ETS-168G (16 lines)

ETS-328G (32 lines)

ETS-3216G (32 lines)